E-MÜVEKKİL

Parolanızı mı Unutunuz?        
YARARLI BİLGİLER
MAKALELER
Yapım Aşamasında...
buy cytotec for 24 week abortion abortion pill buy abortion pill
where to buy abortion pill buy abortion pill online where to buy abortion pills online
open read here click
married affairs sites my fiance cheated on me how to catch a cheat
redirect redirect open
read here redirect redirect
SEÇİLMİŞ İÇTİHATLAR

ASIL İŞVEREN, ALT İŞVERENİN İŞÇİLERİNE KARŞI, İŞ KANUNU, İŞ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ UYARINCA ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLUDUR. BİRLİKTE SORUMLULUĞU, MÜTESELSİL SORUMLULUK OLARAK ANLAMAK GEREKİR.
online purchase abortion pill abortion pill abortion pills
online purchase abortion pill go abortion pills
where to buy abortion pill abortion pill where to buy abortion pills online
abortion pills abortion pill where can i get the abortion pill online
why husbands cheat i cheated on husband cheater
why husbands cheat catch a cheater cheater
open why wife cheat click
why most women cheat when a husband cheats click here
married affairs sites my fiance cheated on me how to catch a cheat
read here redirect redirect
married cheat beautiful women cheat website
married cheat why husband cheat on their wife website

9. Hukuk Dairesi 2008/43245 E., 2009/25694 K.

  • ALT İŞVEREN
  • ASIL İŞVEREN
  • BİRLİKTE SORUMLULUK
  • MÜTESELSİL SORUMLULUK

 

 •  


  "ÖZET"

  ASIL İŞVEREN, ALT İŞVERENİN İŞÇİLERİNE KARŞI, İŞ KANUNU, İŞ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ UYARINCA ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLUDUR. BİRLİKTE SORUMLULUĞU, MÜTESELSİL SORUMLULUK OLARAK ANLAMAK GEREKİR.

  "İçtihat Metni"

  Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadeye, boşta geçen süre ücreti ve 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

  Hüküm, süresi içinde davalılardan M... Gıda San. ve Tic. A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı, davalı M... Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin bazı işlerini taşerona verdiğini, bunlardan birisinin de işgüvenliği ve itfaiye işi olduğunu, çalıştığı şirketlerin M... Grup, A... Güvenlik ve en son diğer davalı B... Servis A.Ş. olduğunu, M../de taşeron M... Grup işçisi olarak işe başladığını, taşeronlar değişmesine rağmen çalışan işçiler ve iş değişmediğini, çıkarıldığı tarihe kadar sürekli çalıştığını, en son M... yetkilisi tarafından gerekçe gösterilmeden sözlü olarak sözleşmesinin feshedildiğini, asıl işverenin M... olduğunu belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesini istemiştir.

  Davalı M... Gıda San. ve Tic. A.Ş. davacının diğer davalının işçisi olduğunu, davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunduğu kabul edilse dahi, diğer davalıya iade edilmesi gerektiğini savunmuştur. Diğer davalı B... Servis A.Ş., davacının sözleşmesinin 2 aylık deneme süresi içinde performans düşüklüğü nedeniyle sona erdirildiğini, işin sevk ve sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.

  Mahkemece, davacının taşeron firma elemanı olarak M... A.Ş.'ye ait taşeron şirketlerde çalıştığı, düşük performansın neye göre belirlendiğinin açıklanmadığı, davacının tecrübesiz bir eleman olmayıp, taşeron B... Servisten önce de çalışması bulunduğu, işbaşına gelen yeni şirketin feshi haklı göstermek için bu yola başvurduğu, deneme süresinin yasada yeni işe başlayan işçiler için koyulmuş bulunduğu, davalının feshi haklı hale getirmek için bunu getirdiği, davacının çalıştığı B... Servis ve diğer şirketlerin M../nin taşeronu olduğu, asıl işverenin M... olduğu değerlendirilerek B... Servis ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. hakkındaki davanın husumetten reddine, feshin geçersizliğine, M... Gıda San. ve Tic. A.Ş/de işe iadeye karar verilmiştir.

  4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/6 son cümlesi uyarınca asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumludur. 4857 sayılı İş Kanunu ile asıl işverenin, bu Kanundan, iş sözleşmesinden ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden sorumlu tutulması şeklindeki düzenleme, asıl işverenin sorumluluğunun genişletilmesi olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda, ihbar, kıdem, kötüniyet ve işe iade sonucu işe başlatmama tazminatları ile ücret, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatili, yıllık izin, ikramiye, prim, yemek yardımı, yol yardımı gibi tüm işçilik haklarından birlikte sorumluluk esastır. Kanunun kullandığı "birlikte sorumluluk" deyiminden tam teselsülün, dolayısı ile müteselsil sorumluluğun anlaşılması gerekir.

  Feshin geçersizliği ve işe iade davasının alt ve asıl işveren ilişkisinde, her iki işverene birlikte açılması halinde, davacı işçi alt işveren işçisi olup, iş sözleşmesi alt işveren tarafından feshedildiğinden, feshin geçersizliği ve işe iade yükümlülüğü alt işverenindir. Asıl işverenin iş ilişkisinde sözleşmenin taraf sıfatı bulunmadığından, asıl işverenin işe iade yönünde bir yükümlülüğünden söz edilemez. Asıl işverenin işe iade kararı sonrası işçinin işe başlamak için başvurması ve alt işverenin işe almamasından kaynaklanan işe başlatmama tazminatı ile dört aya kadar boşta geçen süre ücretinden yukarıda belirtilen hüküm nedeni ile alt işverenle birlikte sorumluluğu vardır (Dairemizin 09.06.2008 gün ve 2007/40942 Esas, 2008/14420 Karar sayılı ilamı).

  Somut uyuşmazlıkta, davalılar arasında işyeri güvenliği ve itfaiye işinin yapılması için sözleşme bulunduğu, davacı işçinin işvereni olan şirketinin bu işi üstlendiği, davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi olduğu, davacının iş sözleşmesinin davalı alt işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiği de dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Mahkemece feshin geçersizliğine karar verilmesi yerindedir. Davalılar arasında sözleşmeye konu olan kamu kurumuna ait işyerlerinin güvenliğinin sağlanması ve itfaiye işi asıl işin bir bölümü olmayıp, hizmet alım sözleşmesine konu iş alt işverenliğe verilebilecek niteliktedir; davalı M... A.Ş. ile diğer davalı firma arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmaktadır. Asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan ve iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumlu olacağı kuralı dikkate alınmadan ve işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden birlikte sorumlu olduğu gözden kaçırılarak, alt işveren yönünden davanın husumet nedeni ile reddine karar verilmesi hatalı bulunmuştur.

  4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

  Hüküm: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

  1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

  2-Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının B... Servis ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. işyerinde İŞE İADESİNE,

  3-Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, davalıların müteselsilen sorumluluğuna,

  4-Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan müteselsilen tahsilinin GEREKTİĞİNE,

  5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

  6-Davacının yapmış olduğu 72.30 TL yargılama giderinin davalı Kr... şirketinden tahsili ile davacıya verilmesine, adı geçen davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

  7-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 575 YTL ücreti vekaletin davalı Ka... şirketinden alınarak davacıya verilmesine,

  8-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgililere iadesine,

  Kesin olarak 05.10.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

DİLEKÇELER-SÖZLEŞMELER
Yapım Aşamasında...
medical abortion pill online abortion pill order abortion pill online
abortion pills online abortion pill order abortion pill
online purchase abortion pill go abortion pills
online purchase abortion pill go abortion pills
where to buy abortion pill website where to buy abortion pills online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill prescription
abortion pills website where can i get the abortion pill online
abortion pills abortion pill where can i get the abortion pill online
abortion pills abortion pill where can i get the abortion pill online
will my husband cheat my wife cheated on me with my father open
open why wife cheat click
why most women cheat when a husband cheats click here
redirect women will cheat open
redirect redirect open
women that cheat with married men cheat open
why do wifes cheat women who cheat on husband signs of a cheater
married cheat go website
GÜNCEL HABERLER
TÜRK-İŞ İŞ SAĞLIĞI ÖNERİLERİ
pill for abortion online click here medical abortion pill online
where to buy abortion pill buy abortion pill online where to buy abortion pills online
abortion pills website where can i get the abortion pill online
pill for abortion online abortion pill medical abortion pill online
why husbands cheat wife cheat story cheater
why husbands cheat catch a cheater cheater
open why wife cheat click
open why wife cheat click
married affairs sites link how to catch a cheat
redirect women will cheat open
link click here link
my boyfriend cheated on me with a guy women affairs why do wifes cheat
Yapım Aşamasında...
online purchase abortion pill go abortion pills
where to buy abortion pill abortion pill where to buy abortion pills online
why husbands cheat i cheated on husband cheater
open read here click
why most women cheat when a husband cheats click here
click how many guys cheat men and women
link click here link
read here click here redirect
website wives who cheat how do i know if my wife has cheated
E-MAIL LİSTEMİZE KATILIN