E-MÜVEKKİL

Parolanızı mı Unutunuz?        
YARARLI BİLGİLER
MAKALELER
Yapım Aşamasında...
buy cytotec for 24 week abortion abortion pill buy abortion pill
where to buy abortion pill buy abortion pill online where to buy abortion pills online
open read here click
married affairs sites my fiance cheated on me how to catch a cheat
redirect redirect open
read here redirect redirect
generic viagra rxmeds viagra $149 generic viagra dangers
website buy generic viagra off the shelf buy sildenafil viagra
website buy generic viagra off the shelf buy sildenafil viagra
open my wife cheated women cheat husband
open click go
open click go
unfaithful wife women who cheat on husbands wifes who cheat
women who want to cheat open go
wife cheaters redirect open
website click website
my husband cheated on me wife cheated reason women cheat
how many guys cheat link read here
why do people cheat click here reasons why husband cheat
click here read here women that cheat
click here dating a married woman women that cheat
go click here website
My boyfriend cheated on me my husband almost cheated on me why women cheat on their husband
website meet to cheat click
cheat on my wife married men who cheat with men women who cheat on husband
when a husband cheats read here my girl friend cheated on me
online click click
online click click
online click click
early option pill read here cheapest abortion pill
read here abortion providers taking abortion pill
SEÇİLMİŞ İÇTİHATLAR

HAKLI NEDENLE FESİH-İSPAT YÜKÜ
medical abortion pill online abortion pill order abortion pill online
abortion pills online go order abortion pill
online purchase abortion pill abortion pill abortion pills
where to buy abortion pill abortion pill where to buy abortion pills online
ordering abortion pills to be shipped to house read here abortion pill prescription
abortion pills abortion pill where can i get the abortion pill online
will my husband cheat my wife cheated on me with my father open
open read here click
open why wife cheat click
where to buy viagra in canada read buy viagra company
how often can you take viagra how long does viagra keep generic viagra truth
generic viagra online a href iframe click here generic viagra canadian pharmacy
open online women cheat husband
why men have affairs how often do women cheat on their husbands dating for married people
women who want to cheat open go
click open married men having affairs
wife cheaters My wife cheated on me open
wife cheaters why do women cheat open
when a husband cheats unfaithful husband my girl friend cheated on me
open when your husband cheats wives who cheat on husbands
how many women cheat on husbands online
how many women cheat on husbands reasons married men cheat online
abortion stories abortion pill facts and side effects women who have taken the abortion pill
abortion stories abortion pill facts and side effects women who have taken the abortion pill
redirect read here pictures of abortion
abortion pill ru486 price of abortion pill home abortion pill

  

9. Hukuk Dairesi 2008/42859 E., 2009/27865 K.

  HAKLI NEDENLE FESİH

  İSPAT YÜKÜ

 

"ÖZET"

FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞININ İSPAT YÜKÜ İŞVERENDEDİR. FESHİN BAŞKA BİR SEBEBE DAYANDIĞINI İDDİA ETMESİ HALİNDE, İŞÇİ BU İDDİASINI İSPATLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. 

"İçtihat Metni"

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı, sözleşmesinin işverence sendikal nedenle feshedildiğini, 08.05.2007 tarihinde gece vardiyasında çalışmaktayken şirket ortağının keyfi tutumu ile işten çıkarıldığını, ertesi gün sendika şube temsilcilerinin girişimi ile 15 gün izin verildiğini, izin dönüşü 01.06.2007 tarihinde işbaşı yaptığını, disiplin kuruluna sevk edilerek sözleşmesinin 4857 sayılı Yasa'nın 17. maddesi gereği feshedildiğini, ihbar önelini kullanırken bu kez de madde 25 gereği fesih yapıldığını, gerçek fesih nedeninin işyerinin sendikasızlaştırılması amacı olduğunu belirterek, feshin geçersizliğine, işe iadeye, işe başlatmama tazminatının 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31/6. maddesine göre belirlenmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, sözleşmenin önel verilmek suretiyle 05.06.2007 tarihinde geçerli nedenle, sonra 15.06.2007 tarihinde madde 25/11-e ve h uyarınca derhal ve tazminatsız olarak feshedildiğini, fesih nedeninin kötüniyetli davacının işyerinde işi yavaşlatma eylemlerinde bulunması, ısrarla düşük performans ile çalışması ve lakayt tavırlarını bilinçli şekilde sürdürmesi olduğunu, en son işverenin imalathaneye girdiğinde davacıyı çalışırken takmak zorunda olduğu eldivenini elinden çıkarmış, sohbet ederken gördüğünü, işçinin bu işi savsaklar durumunu hazmedemeyip davacıyı çalışma sahasından çıkması için uyardığını, feshin haklı nedene dayandığını, sendikal nedenin söz konusu olmadığını ifade ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece davalı tanık anlatımları ve kamera görüntülerinin 14.05.2007 tarihinde davacının mesai saatinde işinin başından ayrılarak arkadaşıyla konuştuğu, işvereni görünce tezgahının başına gittiğine ilişkin olduğu, bu konuda disiplin kurulunun toplandığı, oyların eşitliği nedeniyle kararın genel müdüre bırakıldığı, genel müdürün fesih yönünde oy kullandığı, ancak fesih bildiriminde belirtilen performans düşüklüğünün tespit edilebilmesi için objektif kriterlere göre düzenlenmiş performans çizelgesinin ibraz edilmediği, yine davacının laubali davranışlarda bulunduğunun ispat edilemediği, davacının kısa süreli işinin başından ayrılması nedeniyle uygulanan işten çıkarma yaptırımının olayla orantılı olmadığı, buna göre feshin geçerli nedene dayanmadığı, fesih bildiriminde davacının 08.06.2007 tarihinde davacının yapmakla ödevli olduğu işi hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar ettiği iddia edilmiş ise de, davalı tanıklarının dahi bu yönde beyanı bulunmadığı, feshin haklı nedene dayandığının kanıtlanamadığı, yeminle dinlenen ve ifadelerine bu nedenle üstünlük tanınan tanık beyanlarına göre işverenin işyerindeki sendikal örgütlenmeyi engellemek için işçilere baskı yaptığı, işten ayrılmaya ve sendikadan istifaya zorladığı, 15 sendika üyesinin istifa ettiği, 22 işçinin işten çıkarıldığı, sendikanın yetkisini kaybettiği, davacının sendika işyeri temsilcisi olduğu, olaylar sırasıyla bütün olarak değerlendirildiğinde feshin sendikal nedene dayandığı gerekçesiyle, feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmiş, işe başlatmama tazminatı 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31/6. maddesi uyarınca belirlenmiştir. Karar davalı vekilince temyize getirilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2. maddesi uyarınca "feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir". İşçi fesihte sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasında bulunacaktır. İspat yükü ise, işverendedir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi durumunda, bu iddiasını ispatla yükümlüdür (m. 20/f.2). İşçinin feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi ve bunu ispatlaması, işverenin geçerli fesihle ispat yükünü ortadan kaldırmaz.Gerek işverenin geçerli sebebin varlığı, gerekse işverenin gösterdiği sebep dışında bir sebeple dayandığı ileri sürülmesi durumunda bu vakıalar bir hukuki işlem olmadığından takdiri delillerle ispatı mümkündür.Dosya içeriğine göre, davalı işverenin fesih nedeni olarak gösterdiği işçinin yapmakla ödevli olduğu görevleri hatırlatıldığı halde ısrarla yapmaması olgusunu kanıtlayamadığı anlaşıldığından, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi yerindedir. Dairemizce, sendikal tazminat davalarında ispat yükünün işçide olduğu hallerde, işyerinde çalışan ve sendikaya üye olan işçilerin sayısı, hangi tarihlerde üye oldukları, üyelikten çekilen işçilerin olup olmadığı, işyerinde çalışmakta olan işçilerin bulunup bulunmadığı, aynı dönemde yetki prosedürünün işletilip işletilmediği, işyerinde önceki dönemlerde toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanıp bağıtlanmadığı, yeni işçi alınıp alınmadığı ve alınmışsa yeni işçilerin sendikalı olup olmadığı gibi hususlarla, işverence ekonomik veya teknolojik nedenlere dayalı bir fesih yoluna gidilmesi durumunda teknik yönden bu durumun araştırılması gibi ölçütler belirlenmiştir.

Somut olayda, yargılama sırasında dinlenen davacı tanıkları iddia doğrultusunda, davalı tanıkları ise savunmayı teyit eder şekilde beyanda bulunmuşlardır. Dosya içeriğinden, işyerinde fesih tarihi itibariyle çalışanlardan kaç işçinin sendika üyesi olduğu, kaçının üyelikten çekildiği, üyelikten çekilenlerden çalıştırılan işçi olup olmadığı, kaç işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği ve işten çıkarılanların tamamının sendika üyesi olup olmadığı, işyerinde çalışması devam eden sendika üyesi işçiler bulunup bulunmadığı gibi hususlar anlaşılamamaktadır. Feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı konusunun kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde açıklığa kavuşturulması için belirtilen yönlerden gerekli araştırmaya gidilmeli ve toplanacak deliller dosya içeriği ile yeniden değerlendirmeye tutularak bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

DİLEKÇELER-SÖZLEŞMELER
Yapım Aşamasında...
medical abortion pill online abortion pill order abortion pill online
abortion pills online abortion pill order abortion pill
online purchase abortion pill go abortion pills
online purchase abortion pill go abortion pills
where to buy abortion pill website where to buy abortion pills online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill prescription
abortion pills website where can i get the abortion pill online
abortion pills abortion pill where can i get the abortion pill online
abortion pills abortion pill where can i get the abortion pill online
will my husband cheat my wife cheated on me with my father open
open why wife cheat click
why most women cheat when a husband cheats click here
redirect women will cheat open
redirect redirect open
women that cheat with married men cheat open
why do wifes cheat women who cheat on husband signs of a cheater
married cheat go website
where to buy viagra in canada generic viagra vs pfizer buy viagra company
where to buy viagra in canada generic viagra vs pfizer buy viagra company
buy viagra online generic viagra super active canada read here
generic viagra rxmeds link generic viagra dangers
open online women cheat husband
open read women cheat husband
read here redirect why do women cheat
read here I cheated on my husband why do women cheat
click i dreamed my wife cheated on me married men having affairs
wife cheaters My wife cheated on me open
website letter to husband who cheated what makes women cheat
my husband cheated on me wife cheated reason women cheat
link online online
my wife cheated on me now what open read
why do people cheat click here reasons why husband cheat
go click here website
My boyfriend cheated on me women who want to cheat why women cheat on their husband
open when your husband cheats wives who cheat on husbands
how many women cheat on husbands reasons married men cheat online
why wife cheated how to tell if wife has cheated cheat on my wife
married men dating how to cheat on husband husband cheated wife
GÜNCEL HABERLER
TÜRK-İŞ İŞ SAĞLIĞI ÖNERİLERİ
pill for abortion online click here medical abortion pill online
where to buy abortion pill buy abortion pill online where to buy abortion pills online
abortion pills website where can i get the abortion pill online
pill for abortion online abortion pill medical abortion pill online
why husbands cheat wife cheat story cheater
why husbands cheat catch a cheater cheater
open why wife cheat click
open why wife cheat click
married affairs sites link how to catch a cheat
redirect women will cheat open
link click here link
my boyfriend cheated on me with a guy women affairs why do wifes cheat
viagra song generic viagra from india edinburgh pages viagra 100 mg price
who created extenze and viagra go online
open read women cheat husband
married men cheat with men letter to husband who cheated online
read here how to cheat wife why do women cheat
wife cheaters redirect open
website how often do women cheat on their husbands what makes women cheat
married men dating why does husbands cheat women affair
reasons wives cheat on their husbands online go
how many guys cheat link read here
click here read here women that cheat
click here dating a married woman women that cheat
My boyfriend cheated on me women who want to cheat why women cheat on their husband
My boyfriend cheated on me women who want to cheat why women cheat on their husband
website meet to cheat click
how many women cheat on their husbands online
website the abortion pill how the abortion pill works
how to get abortion pills click here teenage abortion
early option pill read here cheapest abortion pill
read here abortion providers taking abortion pill
Yapım Aşamasında...
online purchase abortion pill go abortion pills
where to buy abortion pill abortion pill where to buy abortion pills online
why husbands cheat i cheated on husband cheater
open read here click
why most women cheat when a husband cheats click here
click how many guys cheat men and women
link click here link
read here click here redirect
website wives who cheat how do i know if my wife has cheated
where to buy viagra in canada which works betters cialis or viagra buy viagra company
open read women cheat husband
married men cheat with men letter to husband who cheated online
unfaithful wife women who cheat on husbands wifes who cheat
wife cheaters why do women cheat open
website how often do women cheat on their husbands what makes women cheat
married men dating link women affair
married men dating link women affair
reasons wives cheat on their husbands all women cheat go
why do people cheat how to cheat reasons why husband cheat
click here dating a married woman women that cheat
cheat on my wife go women who cheat on husband
how many women cheat on their husbands online
website click here how the abortion pill works
abortion stories the abortion pill information women who have taken the abortion pill
online click click
redirect online pictures of abortion
redirect online pictures of abortion
abortion pill ru486 price of abortion pill home abortion pill
E-MAIL LİSTEMİZE KATILIN